Texts

BONSET VICTOR

I.K. Bonset is the nom de plume of Theo van Doesburg, one of the founders of De Stijl group.
Initially, Van Doesburg was therefore friends with Mondrian, but finally they became each other’s rivals. Gradually, the ‘straightforward’ (Calvinist) Mondrian proved not to agree so well with the much less principled, more mundane and also overambitious Van Doesburg.

Anna M van Thiel de Vries sees as much in the ‘stylish’ Mondrian as in the ‘frivolous’ Van Doesburg, in whom there was so much more music. Van Doesburg’s multifaceted activities
prove that he managed to combine his neoplastic views wonderfully with the uninhibitedness of the Dada movement. Where Mondrian excluded more than allowed, Van Doesburg granted himself an unprecendented wealth of possibilities.
Indeed, Van Doesburg was open to a lot more possibilities than Mondrian and even found lust in the views of Dadaist Kurt Schitters with whom he made a striking Dada-tour in the Northern provinces of the Netherlands in 1923.

The so-called disloyalty to Mondrian never did Van Doesburg’s image much good, yet we might wonder if his playful-divergent oeuvre did not win out over Mondrian’s straightforwardness in development of twentieth-century art after all…

Based on that question, Anna M van Thiel de Vries created a series of works (only using primary colours and black and white) entitled Bonset Victor: Van Doesburg victorized.
The Bonset Victor project consists of a fixed repertoire of basis elements, of which the brick (core business of Van Thiel de Vries) plays a leading role, now with involuntarily milled grooves that find their counter-voice (-/+) in long, thin, black slats: together they form the core of each work. The other, second group of elements are all possible ‘props’ (little flags, balls, discs, windmills, cubes, spirals, cones, letters and mazzocchio-models, going back to earlier work) with which the Mondrian rigour is mischievously, because Dada-like, affected.

Ad de Visser.
July 2023

BONSET VICTOR

I.K. Bonset is de nom de plume van Theo van Doesburg, een van de grondleggers van De Stijl-groep. Aanvankelijk was Van Doesburg dan ook bevriend met Mondriaan, maar uiteindelijk werden zij elkaars rivaal. Gaandeweg immers bleek de 'rechtlijnige' (calvinistische) Mondriaan niet zo goed te accorderen met de heel wat minder principiële, mondainere en ook overambitieuze Van Doesburg.

Anna M van Thiel de Vries ziet evenveel in de ‘stijle’ Mondriaan als in de ‘frivole’ Van Doesburg, in wie zoveel meer muziek zat. De veelzijdige activiteiten van Van Doesburg bewijzen dat hij zijn neoplastische opvattingen wonderwel wist te combineren met de ongeremdheden van de Dada-beweging. Waar Mondriaan meer uitsluit dan toelaat, kende Van Doesburg zich een ongekende rijkdom aan mogelijkheden toe.
Van Doesburg stond immers voor heel wat meer mogelijkheden open dan Mondriaan en vond zelfs lust in de opvattingen van de dadaïst Kurt Schwitters met wie hij in 1923 een spraakmakende Dada-tournee maakte door onze Noordelijke provincies.

De zogeheten ontrouw aan Mondriaan heeft de beeldvorming aan Van Doesburg nooit veel goed gedaan, maar toch zouden we ons kunnen afvragen of zijn speels-divergente oeuvre het in de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse kunst niet toch heeft gewonnen van de rechtlijnigheid van Mondriaan…
Op grond van die vraag maakte Anna M van Thiel de Vries een reeks werken (alleen gebruik makend van primaire kleuren en zwart en wit) met de titel ‘Bonset Victor ‘: Doesburg overwint’…
Het Bonset Victor-project bestaat uit een vast repertoire van basiselementen, waarvan de baksteen (core-business van Van Thiel de Vries) een hoofdrol speelt, nu met onwillekeurig ingefreesde groeven die hun tegenstem (-/+) vinden in lange, dunne, zwarte latjes: samen vormen ze de kern van elk werk. De andere, tweede groep elementen zijn alle mogelijke ‘rekwisieten’ (vlaggetjes, balletjes, schijven, molentjes, blokjes, spiraaltjes, kegeltjes, letters en mazzocchio-modellen, teruggaande op eerder werk) waarmee de Mondriaanse gestrengheid op ondeugende, want dada-achtige wijze wordt aangetast.

Ad de Visser.